Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini.

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10, 13/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 52/23) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisala je N A T J E Č A J za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini.

1. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju, na jednak način, muški i ženski rod.

2. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

– predloženi kandidat za dodjelu javnog priznanja treba biti istaknuti pojedinac ili pravna osoba koja je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim gospodarskim, kulturnim, znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom ostvarila doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti u Zagrebačkoj županiji, odnosno međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti,
– predloženi kandidat za dodjelu javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka ili je posebno zaslužan za Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremena svijeta
– ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije moraju biti mjerljivi
– jedan predlagatelj može predložiti do 2 kandidata za dodjelu javnog priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini

3. Pozivaju se: članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove na dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini.

4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja sadržava popunjeni Obrazac prijedloga uz privitke:
a) životopis za fizičku osobu, odnosno odgovarajući podaci za pravnu osobu koju
se predlaže za dodjelu javnog priznanja (obavezno);
b) temeljito obrazloženje razloga predlaganja (obavezno);
c) odgovarajuću dokumentaciju (ako je primjenjivo).

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na mrežnoj stranici Zagrebačke županije na sljedećem linku:
https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/?kategorija=natjecaji&odjel=zupanijska-skupstina

5. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i podaci iz točke 4. ovog Natječaja trebaju biti pripremljeni u programu MS Office i obliku Word dokumenta, uz izuzetak dokumentacije ako je priložena.

6. Rok za podnošenje prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 15. svibnja 2024. godine.

7. Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2024. GODINI ili putem e-pošte na adresu z.skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr s naznakom predmeta: „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2024. GODINI“.

8. Ovaj Natječaj objavljuje se u „Večernjem listu“, „Jutarnjem listu“, „Kronici Zagrebačke županije“, lokalnim radio postajama, mrežnoj stranici Zagrebačke županije i mrežnim stranicama jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji.

9. Osobni podaci kandidata i predlagatelja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

 

Podijeli s prijateljima!
Skip to content