Natječaj za Naj-akciju u 2024. godini

Koordinacijski odbor akcije “Grad Zaprešić – prijatelj djece” poziva ustanove, udruge i druge neprofitne organizacije koje provode programe za djecu da se prijave na Natječaj za Naj-akciju u Gradu Zaprešiću.

Dijete, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda (1989.), označava svaku osobu mlađu od 18 godina.

KRITERIJI ZA PROVEDBU NAJ-AKCIJE

– zajedničko sudjelovanje odraslih za djecu i aktivna participacija djece u Naj-akciji
– to treba biti neka posebna/originalna, nova, različita od postojećih akcija/aktivnosti za djecu
– da je namijenjena svoj djeci, ili što većem broju djece, ili s opravdanim razlogom samo određenoj skupini djece: prema dobi, prema ugroženosti, ili prema posebnim potrebama djece
– da ima visoku kvalitetu sadržaja i načina izvedbe
– da prepoznaje i udovoljava aktualne ili specifične potrebe ili probleme djece u Gradu
– nešto što bitno poboljšava uvjete i način života djece u Gradu Zaprešiću
– poželjno je da se odabrana akcija može kao ideja i ostvarenje ubuduće primjenjivati/provoditi i u drugim gradovima/općinama
– poželjno je da Naj-akcija doprinosi konkretizaciji jednog od 17 UN-ovih globalnih ciljeva za održivi razvoj lokalnih zajednica (ciljevi su dostupni na poveznici)

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava se može dostaviti isključivo na obrascu „Naj-akcija 2024.“

Jedan prijavitelj može na ovaj natječaj dostaviti najviše jedan (1) prijedlog Naj-akcije.

O najboljem prijedlogu Naj-akcije odlučit će povjerenstvo koje će imenovati Koordinacijski odbor akcije Grad Zaprešić – prijatelj djece, u skladu s navedenim kriterijima. Obavijest o odabiru Naj-akcije u 2024. godini objavit će se na službenim mrežnim stranicama Grada Zaprešića.

Koordinacijski odbor akcije Grad Zaprešić – prijatelj djece odabranu će Naj-akciju nagraditi iznosom od 1.000,00 EUR.

Odabrani prijavitelj dužan je Koordinacijskom odboru dostaviti izvješće (na obrascu Grada) o završenoj provedbi svih planiranih aktivnosti Naj-akcije najkasnije do 4. listopada 2024. godine.

Koordinacijski odbor akcije Grad Zaprešić-prijatelj djece i Grad Zaprešić, odabranu akciju prijavit će na natječaj za Naj-akciju 2024. koji raspisuje Savez društava Naša djeca Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave u papirnatom obliku

Rok za dostavu prijave na Natječaj osobnom predajom u pisarnici Grada (predajom na urudžbeni zapisnik) je 15.5.2024. do 14:00 sati.

Prijava podnesena preporučeno poštom je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za dostavu prijava na Natječaj (15.5.2024.).

Rok za podnošenje prijave u elektroničkom obliku

Rok za dostavu prijave na Natječaj elektroničkim putem je 15.5.2024. i dostavlja se na adresu elektroničke pošte: gfunda@zapresic.hr.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje zadovoljavaju uvjete ovog natječaja.

Ako niti jedna od pristiglih prijava ne bude potpuno zadovoljavala sve propisane kriterije, natječaj može biti ponovljen.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content