Znanje svima 2021. / 2022.

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ
UPRAVLJAČKO TIJELO: MINSTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Sažetak projekta

Projektom Znanje svima omogućena je socijalna uključenost i integracija 23 učenika s teškoćama u razvoju u proces odgoja i obrazovanja uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi. Na ovaj način učenicima će biti pružene jednake mogućnosti obrazovanja čime se omogućuje njihovo daljnje aktivno sudjelovanje u društvu.

Svrha i opravdanost projekta

U zaprešićkim odgojno-obrazovnim ustanovama, koje čine: Osnovna škola Antuna Augustinčića, Osnovna škola Ljudevita Gaja i Osnovna škola Kupljenovo, a prema izračunima prijavitelja i partnera, postoji potreba za 23 pomoćnika u nastavi za 23 učenika s teškoćama u razvoju. Učenici s teškoćama u razvoju kao ciljna skupina ovog projekta čine ranjivu skupinu djece i mladih ljudi te im je potrebno omogućiti kvalitetno obrazovanje i stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo te osobno stvaranje.

Potrebno ih je osnažiti i izjednačiti mogućnosti uz opće mehanizme podrške namijenjene svim učenicima, kroz rad pomoćnika u nastavi smanjiti će se broj nezaposlenih, educirati osobe kako bi pomogle učenicima s teškoćama u razvoju u poboljšanju postizanja odgojno obrazovnog uspjeha, socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja, kao i napredak u razvoju vještina i sposobnosti u redovnoj sredini.

Projekt Znanje svima usklađen je sa slijedećim strateškim dokumentima: Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom pravima osoba s invaliditetom, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030 godine (NN 13/2021-230), Razvojni smjer Održivo gospodarstvo i društvo, strateški cilj Obrazovani i zaposleni ljudi, prioritetom provedbe na području obrazovne politike: Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija. Strategijom razvoja Zagrebačke županije (KLASA: 021-04/17-01/07, URBROJ: 238/1-01-17-48 od 29. 09. 2017. godine), strateškim ciljem 3. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem, prioritetom 3.2. Unaprjeđenje socijalnih usluga, mjerom 3.2.4. Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u život zajednice kroz poticanje inkluzivnog obrazovanja kroz uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Strategijom razvoja Grad Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića 02/16) jedan od strateških ciljeva je razvoj društva znanja – Zaprešić kao grad mladih i obrazovnih ljudi te je navedeni projekt prioritet održavanja razvoja, povećanja razine obrazovanja te omogućiti bolji i kvalitetniji rad s mladima.

Cilj projekta

Potpora za 23 učenika s teškoćama u razvoju u zaprešićkim osnovnim školama, kvalitetnija provedba nastavnog plana i programa, poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u razvoju te njihova uspješnija socijalizacija, emocionalno funkcioniranje i inkluzija kroz rad pomoćnika u nastavi.

Ukupna vrijednost projekta: 1.041.941,40 KN
Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.041.941,40 KN
Bespovratna sredstva EU: 885.650,19 KN
Sredstva Grada Zaprešića: 156.291,21 KN
Razdoblje provedbe projekta: 25.08.2021. do 25.08.2022. godine

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

www.znanjesvima.eu
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Skip to content