EU projekti

Obnova zgrade javne namjene na adresi TŽF 1 u Zaprešiću

Dana 28. i 29. prosinca 2020. godine zabilježena je serija potresa koja je proizvela velike materijalne štete na području Grada Zaprešića. Zgrada na adresi TŽF 1, Zaprešić javne je namjene, a u njoj su do potresa bili smješteni općinski sud, prekršajni sud, ured državne uprave, uredi Zagrebačke županije te ljekarna. Na građevini su nastala značajna oštećenja konstrukcijskih i ne konstrukcijskih elemenata.

Obnova Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić

Dana 28. i 29. prosinca 2020. godine zabilježena je serija potresa koja je proizvela velike materijalne štete na području Grada Zaprešića. Na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić potres je prouzročio oštećenja u vidu horizontalnih i kosih pukotina na nosivim zidovima i nadvojima objekta, kao i na ostalim zidovima. Oštećenja su nastala na nosivim zidovima prizemlja i 1.kata te naglašenije u zoni međusobnog spoja dva volumena zgrade. Većina pregradnih zidova značajno je oštećena kao i dva srednja „ukrutna“ zida (u prizemlju) uz glavni ulaz uličnog volumena.

Sanacija prometnica u Zaprešiću – jednostavna izravna dodjela

Oštećenja prometne infrastrukture nastala su uslijed posljedica potresa s epicentrom na području grada Zagreba od 22. ožujka 2020. godine. Pregledom postojećeg stanja prometnica nakon potresa uočena su brojna oštećenja, kako točkasta tako i linijska. Asfaltni zastor je u lošem stanju. Kako bi se prometnica vratila u stanje prije potresa, odnosno u ispravno stanje, potrebno je skinuti postojeći kolnički zastor, urediti nosivo tlo ispod asfalta uz valjanje i nabijanje. Na mjestima gdje je uočeno propadanje nosivog tla ispod asfalta ili nedovoljna zbijenost, treba zamijeniti tlo, a nakon pripreme podloge, novi asfaltni zastor.

Sanacija prometnica u Zaprešiću – izravna dodjela

Štete koje su nastale na lokalnim cestama zbog djelovanja razornih potresa odnose se na oštećenja na kolničkoj konstrukciji i opremi ceste, pojava klizišta i odrona. Oštećenja kolničke konstrukcije se odnose na poprečne i uzdužne pukotine, velika oštećenja postojećeg asfaltnog i makadamskog kolnika, pojava rasjeda i denivelacija kolničke konstrukcije, oštećenja na bankinama i propustima.

Sanacija prometnica u Zaprešiću

Kroz poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije, Gradu Zaprešiću odobrena su sredstva za sanaciju ulica Kneza Domagoja i Baltazara Adama Krčelića. Ukupna vrijednost sanacije iznosi 408.122,64 eura, a iz Fonda solidarnosti Europske unije Gradu Zaprešiću su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 284.756,79 eura.

Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zaprešića nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

Potres dana 28.12.2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije prouzročio je veliku materijalnu štetu na području Grada Zaprešića procijenjenu na 80 milijuna eura. Najvećim dijelom oštećene su višestambene zgrade i javne ustanove (Općinski i prekršajni sud, Državna geodetska uprava, Pučko otvoreno učilište Zaprešić, crkva sv. Petra. Društveni dom u Jablanovcu) građene 50-ih i 60- godina prošlog stoljeća. Uz javne objekte oštećene su višestambene zgrade na adresama Trg žrtava fašizma 2, 13, 14, 15 ,16, 17 i Aleji hrvatskih branitelja 13 koje obuhvaćaju 99 stambenih jedinica koje su postale neupotrebljive, te su građani bili prisiljeni napustiti svoje domove.

Sanacija dvorca i kapele sv. Josipa u Novim dvorima

U prosincu 2020. godine Sisačko-moslavačku županiju pogodila je serija potresa koja je prouzročila velike materijalne štete i na području Grada Zaprešića. Izvješćem ovlaštenog statičara uočena su oštećenja na Dvorcu Jelačić, pukotine nadvoja i stropne konstrukcije te otkazivanja tavanskih zabatnih zidova, dok su se na kapeli sv. Josipa oštetili tornjevi u razini krovne plohe.

Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju

Projekt ukupne vrijednosti 1,4 milijuna EUR je odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ostvario pravo na 85% financiranja (1,1 milijun EUR) putem bespovratnih sredstava u sklopu programa “Energija i klimatske promjene” Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. Nositelj projekta je Istarska županija, a partnere čine Grad Poreč, Grad Pula, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Zaprešić, Grad Ivanić-Grad, Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ) te dva bilateralna partnera iz Norveške, Greenstaat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway..

Sanacija klizišta u Zaprešiću

„Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Zaprešića

Projekt se provodi na području Grada Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća, a na utvrđenih 12.039 “bijelih” adresa. „Bijele“ adrese su adrese za koje će operator Hrvatski Telekom d.d. (HT) omogućiti širokopojasni pristup sljedeće generacije (eng. Next Generation Access – NGA). 

Forest Ride

Projektom Forest ride planira se izgradnja nove biciklističko pješačke infrastrukture Zaprešić – Pojatno i Industrijske ulice te njihovo spajanje na postojeću biciklističku pješačku stazu koja vodi prema željezničkoj postaji Novi dvori kako bi se proširila postojeća biciklističko-pješačka infrastruktura…

Newlight

Projekt rekonstrukcije i gradnje energetski održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije. Sudjeluje ukupno 57 Jedinica lokalne samouprave. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 20 milijuna Eura.

Znanje svima 2022. / 2023.

Projektom Znanje svima omogućena je socijalna uključenost i integracija 31 učenika s teškoćama u razvoju u proces odgoja i obrazovanja uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi. Na ovaj način učenicima će biti pružene jednake mogućnosti obrazovanja čime se omogućuje njihovo daljnje aktivno sudjelovanje u društvu.

Znanje svima 2021. / 2022.

Projektom Znanje svima omogućena je socijalna uključenost i integracija 23 učenika s teškoćama u razvoju u proces odgoja i obrazovanja uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi. Na ovaj način učenicima će biti pružene jednake mogućnosti obrazovanja čime se omogućuje njihovo daljnje aktivno sudjelovanje u društvu.

Znanje svima 2017. / 2021.

Projektom Znanje svima omogućena je socijalna uključenost i integracija 22 učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi.

Znanje svima 2016. / 2017.

Početkom projekta natječajem od strane partnera odabrano je 17 pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju. OŠ A. Augustinčića 10 pomoćnika u nastavi i OŠ Lj. Gaj 7 pomoćnika u nastavi. 18 pomoćnika je prošli kroz 20 satnu „Edukaciju za pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama“ te su im izdane Potvrde.

Implement

Uvođenjem programa upravljanja kvalitetom i certifikacije European Energy Award (EEA) u Belgiji, Grčkoj, Poljskoj i Hrvatskoj, projekt ima za cilj uspostavu svih potrebnih struktura u gradovima/općinama za provedbu održivih klimatskih i energetskih politika.

JobCollege Sava

14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg provodi udruga EDUKA – Centar lokalnog razvoja iz Klinča Sela s partnerima: gradovi Jastrebarsko i Zaprešić, udruge Institut za razvoj tržišta rada i ODRAZ – održivi razvoj zajednice te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnu ured Zagreb i LAG-om SAVA.

zakOČI – Take a brake!

Djeca su najugroženija skupina u prometu, i kao pješaci i kao putnici u vozilima svojih roditelja. Projekt Take a brake! (zakOČI) ima za cilj, učeći iz švicarskih iskustava i najboljih praksi, okupiti sve sudionike u prometu, donositelje odluka, stručnjake, studente, policiju, roditelje, odgojitelje, širu zajednicu i – djecu, kako bi zajedno promišljali i razvijali sigurna prometna rješenja.. 

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) objavio je dana 27. studenog 2018. godine ograničeni pregovarački postupak…

Za zeleni Zaprešić

Cilj projekta je izgraditi svijest i educirati građane grada Zaprešića o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, njegovim pravilnim odlaganjem u kućanstvima, kućnom kompostiranju te ponovnoj upotrebi predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada.

WIFI4EU

Kroz europski natječaj WiFi4EU koji omogućava sredstva za nabavku najsuvremenije opreme za WI-FI pristupne točke na javnim mjestima, Gradu Zaprešiću odobrena su sredstva u iznosu od 15 000 eura.

Rekonstrukcija ulice Lusci

Programom ruralnog razvoja, Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, 7.2. – „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ 7.2.2.

Energetska obnova OŠ Ljudevita Gaja

Pokazatelj za praćenje projekta i potvrda za ostvarivanje ciljeva je smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama koja je prije provedbe iznosila 1.483.164,98 kWh/a. Nakon provedenih aktivnosti, godišnja potrošnja primarne energije iznosi 343.717,39 kWh/a, čime su zadovoljene ciljane vrijednosti projekta.

Novo ruho Novih dvora

Rezultat projekta je pripremljena projektna i tehnička dokumentacija koja je preduvjet za daljnje korake rekonstrukcije, obnove i opremanja objekata Korisnika. Temeljem pripremljene projektne i tehničke dokumentacije primpremljena je studija izvodljivosti.

Remedisanus

Projekt je doprinijeto općoj zaštiti okoliša kroz mijenjane postojećih navika štetnih po okoliš, očuvanjem prirodnih i kulturnih bogatstva prekograničnih područja. Projektni partneri uz Grad Zaprešić bili su: Zagorska razvojna agencija, Općina Brežice, Općina Sevnica, Institut za okolje in prostor (SLO), te Krapinsko zagorska županija.

Varčuj / Štedi

Projekt je rađen u suradnji s Općinom Krško, Gradom Jastrebarskim, REGEA, Sveučilište u Ljubljani te Lokalnim energetskim agencijama Dolenska i Podravje. Projektom su odrađene aktivnosti: energetski plan javne rasvjete, izvođene su demonstracijska polja javne rasvjete s led izvorima svjetlosti i regulacijom, izrađen je tehnički priručnik energetski učinkovitih rasvjetnih tijela. Projekt je traju od 2011. do 2013. godine te je ukupna vrijednost projekta kod svih partnera iznosila: 3.100.000,00 kn.

Skip to content