Održana 27. sjednica Gradskog vijeća

Na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće je na 27. sjednici donijelo odluke koje se odnose na pomoć gospodarskim subjektima koji su temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, morali privremeno obustaviti rad.

Svi oni oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za prosinac 2020., odnosno, za cijelo vrijeme trajanja obustave rada za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti. Također je usvojena Odluka o oslobođenju plaćanja poreza na potrošnju temeljem koje će se, svi oni koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Zaprešića, osloboditi obveze plaćanja poreza na potrošnju od dana stupanja na snagu Odluke, do 31. prosinca iduće godine.

Temeljem ukazane potrebe za donošenjem strateškog dokumenta koji bi za višegodišnje razdoblje utvrdio ciljeve, prioritete i mjere razvoja pametnog grada Zaprešića, na sjednici je usvojena Strategija pametnog grada Zaprešića za razdoblje od 2021. do 2026. godine. Pametni grad je vizija razvoja grada koji integracijom informacijskih i komunikacijskih tehnologija te IoT tehnologija i društvenih inovacija omogućuje održivo upravljanje javnim resursima. Mnogi gradovi danas pokušavaju poboljšati kvalitetu svojih usluga koristeći se digitalnim, inteligentnim i pametnim rješenjima koja mogu doprinijeti funkcioniranju urbane cjeline na učinkovit, odgovoran i održiv način te pružiti građanima bolju kvalitetu života. Grad Zaprešić odlučio je definirati vlastiti razvoj primjenjujući principe pametnog grada odnosno pametnog upravljanja čime će postojeća pametna rješenja dobiti svoj strateški okvir i nastavit će se razvijati nova rješenja u skladu s identificiranim potrebama.

Nakon nekoliko zaprimljenih zahtjeva za razrješenje od obavljanja dužnosti mrtvozornika za područje Grada Zaprešića, Gradsko vijeće je donijelo Zaključak kojim je utvrđeno da će u narednom periodu tu dužnost obavljati sljedeći liječnici: Miro Benčić, dr.med., Damir Krčelić, dr.med., Miroslav Strbad, dr.med., Danijel Lozar, dr.med. i Mario Cvetko, dr.med.).

Usvojeni su i zaključci o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o IV. izmjenama i dopunama Statuta DV Maslačak i DV Vrtuljak. Razlog donošenja tih odluka je usklađenje sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o ustanovama i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zaprešića, dok je kod DV Maslačak došlo i do određenih statusnih izmjena zbog odvajanja objekata koji se nalaze na području Općine Brdovec. Prethodna suglasnost dana je i na pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Maslačak i DV Vrtuljak. Razlog donošenja novih pravilnika je njihovo osuvremenjivanje (važeći pravilnici oba dječja vrtića primjenjuju se od 2013. godine), odnosno, usklađenje sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, statutima dječjih vrtića i drugim važećim propisima.

Na dnevnom redu bile su i izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića. Glavna izmjena odnosi se na izostavljanje uvjeta prijave prebivališta u Gradu Zaprešiću drugog roditelja kod predaje zahtjeva za subvenciju troškova za novorođenu i posvojenu djecu. Odluka je također usklađena s novim mogućnostima jednostavnijeg ostvarivanja prava na predmetnu subvenciju, budući da je Grad Zaprešić omogućio svojim građanima podnošenje zahtjeva korištenjem usluge e-novorođenče.

Gradsko vijeće najmanje jednom godišnje usklađuje Plan zaštite od požara Grada Zaprešića temeljem procjene ugroženosti od požara, prema novonastalim uvjetima, a ti su uvjeti vezani i za novu zakonsku regulativu koju propisuje Zakon o vatrogastvu. Usklađenje je izradila Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića, a Vijeće je Plan i prihvatilo.

Prihvaćeno je i Izvješće o stanju u prostoru Grada Zaprešića za razdoblje od 2016.-2020. To je dokument praćenja stanja u prostoru u navedenom četverogodišnjem razdoblju. Sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje.Izvješće prioritetno prikazuje utvrđene probleme u prostoru, postojeća rješenja za poboljšanje stanja te ukazuje na mogućnosti daljnjih usmjerenja prostornog razvoja, odnosno analizira stanja i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa i imaju veći ili manji neposredan utjecaj na prostor. U okviru Izvješća ocjenjuje se učinkovitost planskih mjera za unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, daje se osnova za određivanje smjernica prostornog razvoja Grada Zaprešića te određuje potreba izmjene i dopune važećih i/ili izrade novih prostornih planova lokalne razine, kao i drugih dokumenata te razine. Izvješćem se nastojalo dobiti cjelovitu, argumentiranu i objektivnu spoznaju o prostoru Grada Zaprešića. Izvješće predstavlja temelj za daljnje promišljanje i određivanje smjera prostornog razvoja područja Grada Zaprešića u okvirima i datostima šireg prostora, prvenstveno Zagrebačke županije.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content