Izvješće sa 24. sjednice Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog vijeća održana je 4. lipnja i započela je izvješćem Policijske postaje Zaprešić o stanju sigurnosti u 2019. godini.

Stanje i kretanje sigurnosnih pokazatelja na području grada prezentirao je načelnik Policijske postaje Zaprešić Mario Bošnjak. Iz izvješća je vidljivo kako je u odnosu na godinu prije značajno smanjen broj prekršaja protiv javnog reda i mira te broj prekršaja vezanih uz Zakon o suzbijanju zlouporabe droga. Stanje kriminaliteta je 2019. ostalo gotovo na istoj razini kao i godinu dana prije, s time da je razriješenost ukupnog broja kaznenih djela na visokih 70%. Taj rezultat je pohvalio i zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite grada Zaprešića Damir Benčević, koji je zaprešićkoj policiji zahvalio na odličnoj suradnji za vrijeme trajanja korona krize. Nažalost, broj prometnih nesreća s materijalnom štetom je u porastu od 25%. Mali je porast nesreća s ozlijeđenim osobama, a poginulih je u prometu u 2019. bilo dvoje, što je u odnosu na 2018. godinu smanjenje od 70%.

Sljedeće izvješće vijećnicima je podnio gradonačelnik Turk. Riječ je o njegovom izvješću o radu za drugu polovinu 2019. godine, petom izvješću u ovom mandatu, u kojem je poseban naglasak stavljen na financiranje gradskih projekata iz drugih izvora financiranja. Tijekom tog perioda nastavljena su ulaganja u odgoj i obrazovanje, komunalnu infrastrukturu, povećanje prometne sigurnosti i zaštitu okoliša, a u rujnu 2019. provedeni su i izbori za mjesnu samoupravu.

Gradsko vijeće je uz određene primjedbe prihvatilo Strategiju upravljanja imovinom Grada Zaprešića za period od 2020. do 2026. godine. Njome su određeni srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja gradskom imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada. Cilj Strategije je osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom radi ostvarivanja zadaća i aktivnosti iz djelokruga rada Grada kroz pronalaženje optimalnih rješenja koja će povećati ili očuvati vrijednost imovine uz istovremeno korištenje njenih potencijala.

Na sjednici je prihvaćen i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zaprešića za 2019. godinu. Planirano je bilo ostvariti ukupne prihode i primitke u iznosu od 162.171.977 kuna, a ukupne rashode i izdatke u iznosu od 158.437.650 kuna čime je planirano ostvarenje proračunskog suficita u iznosu od 3.734.327 kuna za pokriće dijela manjka prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja. No, u 2019. godini Grad Zaprešić je ostvario 159.339.503 kuna ukupnih prihoda i primitaka uz istovremeno realiziranih 154.922.417 kuna ukupnih rashoda i izdataka te je time ostvaren proračunski suficit u iznosu od 4.417.086 kuna.

Usvojenom Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu, utvrđen je rezultat poslovanja na način da se ostvarenim suficitom iz 2019. godine u iznosu od 4.417.086 kuna pokriva dio manjka prihoda iz prethodnog razdoblja. Za pokriće u narednom trogodišnjem razdoblju preostaje još 7.491.825 kuna.

U svrhu ponovnog uravnoteženja proračuna tijekom 2020. godine nastavit će se s poduzimanjem svih potrebnih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi u 2020. godini bili dostatni za pokriće dijela preostalog manjka prihoda u predviđenom iznosu od 2.491.825 kuna.

Vijećnici su prihvatili i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2020. godine iz kojeg je vidljivo kako se Grad Zaprešić donacijom od 100.000 kuna uključio u akciju „Zajedno za Zagreb“ u svrhu sanacije posljedica potresa.

Uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu usvojeni su i sljedeći dokumenti;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu.

Usvojen je Program utroška sredstva ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zaprešića za 2020. godinu. U proračunu Grada Zaprešića za 2020. godinu predviđena su sredstva u iznosu 80.000 kuna, a utrošit će se za novu katastarsko-geodetsku izmjeru k.o. Hruševec Kupljenski.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content